Prehľad dôležitých čísiel

Životné minimum od 1.júla 2023
268,88 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
187,57 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
122,77 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

Rodičovský príspevok
345,20 eura – od 1. augusta 2023 mesačne , ak rodič nepoberal materské
473,30 eura – od 1. augusta 2023 mesačne, ak rodič poberal materské.
Ak sa stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé z týchto detí.

Materské
Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1.851,40 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1.791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Tehotenské
Minimálne tehotenské
Minimálna výška tehotenského je určená ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2023 to znamená, že minimálne tehotenské je 7,962740 eur na deň a:
–          238,90 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 79,6274 eura x 30 dní)
–          246,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 79,6274 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské
Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 79,6274 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu:
–          358,40 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 79,6274 x 30 dní)
–          370,30 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 79,6274 x 31 dní)

Prídavok na dieťa
Od 1. januára 2023 je prídavok na nezaopatrené dieťa vo výške 60 eur mesačne, maximálne do dovŕšenia 25 rokov.

Daňový bonus
Od januára 2023 si môže daňovník uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa vo výške:
a) 140 eur pre deti do 18 rokov
b) 50 eur pre deti od 18 rokov

Zároveň však nárok na daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky ustanoveného percenta základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov – a to v závislosti od počtu vyživovaných detí.

  • Pri jednom dieťati je percentuálny limit základu dane (čiastkového základu dane) 20 %,
  • pri dvoch deťoch 27 %,
  • pri troch deťoch 34 %,
  • pri štyroch deťoch 41 %,
  • pri piatich deťoch 48 %,
  • pri 6 a viac deťoch 55 %.

Minimálna mzda
750,- eur – minimálna mesačná mzda od januára 2024.
4,31 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2024.
Mzdové zvýhodnenie za prácu – príplatky od 1.1.2024
2,155 eura – za hodinu práce v sobotu
1,724 eura – za hodinu nočnej práce
4,310 eura – za hodinu práce v nedeľu a v sviatok

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2024

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník, ktorý na začiatku
zdaňovacieho obdobia 2024 poberá: 
⦁  starobný dôchodok,
⦁  predčasný starobný dôchodok,
⦁  starobné dôchodkové sporenie,
⦁  vyrovnávací príplatok,
⦁  dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR,
⦁  výsluhový dôchodok alebo podobný dôchodok zo zahraničia
⦁  a súčasne je suma tohto dôchodku vyššia ako stanovená nezdaniteľná časť základu dane na
daňovníka pre rok 2024, čiže suma 5.646,48 €.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2024
Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:
⦁  stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života
⦁  v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
⦁  bola v evidovaná na úrade práce
⦁  považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, prípadne za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

V roku 2024 dochádza tiež k zmene výšky tejto nezdaniteľnej časti.

Do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava akýkoľvek príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná z tohto príjmu zaplatiť (napr. materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora nezamestnanosti, aj príjmy oslobodené od dane z príjmov).  
Do príjmov manžela/manželky sa nezapočítava:
⦁  zamestnanecká prémia,
⦁  daňový bonus na dieťa,
⦁  zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
⦁  štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok).

Daňový bonus na zaplatené úroky 
50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2023 pre živnostníkov
2 461,41 eura – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2023 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2023 sumu 4 922,82 eura.
17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2023 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2 461,41 eura.
350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  
500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.
Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní, a teda neplatí z nej dane. Je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde.

Výška paušálnych výdavkov
60 %, maximálne 20 000 eur ročne – ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania Cestovné náhrady

Cestovné náhrady
0,071 eura/km – sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky prepodnikanie
0,252 eura/km – pri použití osobného cestného motorového vozidla

Stravné – tuzemské pracovné cesty
7,80 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín.
11,60 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.
17,40 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sociálne poistenie
8 447 eur – maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.
7 266 eur – od 1. 7. 2023 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2022 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 7 266 eur (12 x 605,50 eura).
605,50 eura – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2023 do 31.12.2023.
200,72 eura – minimálne poistné na sociálne poistenie od 01.01.2023.

Zdravotné poistenie
605,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.
84,77 eura – minimálne poistné na rok 2023, respektíve 42,38 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

Daň z príjmu FO
19 % – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 41 445,46 eura.
25 % – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 41 445,46 eura.
15 % – sadzba dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce 49 790 €.

Dôležité čísla v roku 2023 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)
⦁ 21 % – sadzba dane z príjmov pre PO, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 49 790,00 €.
⦁ 15 % – znížená sadzba dane z príjmov pre PO, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 49 790,00 €.
⦁ 19 % – základná sadzba ⦁ zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad úroky z vkladov na vkladných knižkách alebo výnosy z majetku v podielovom fonde.
⦁ 7 % – znížená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad dividendy, podiel na likvidačnom zostatku firmy alebo príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti.
⦁ 35 % – zvýšená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad pri zdaňovaní dividend, ktoré sú vyplácané osobám (fyzickým či právnickým) v nezmluvných štátoch, tzv. daňových rajoch.
⦁ 5 rokov – obdobie, počas ktorého sa umoruje daňová strata od r. 2020. Mikrodaňovníci môžu daňovú stratu vykázanú od roku 2021 odpočítavať v ľubovoľnej výške počas piatich po sebe nasledujúcich období
⦁ 5 000,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň pre PO. Povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
⦁ 16 600,00 € – hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov pre právnickú osobu. Povinnosť platiť mesačne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok
⦁ 10 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške, t. j. sadzbu 5 %.
 566,50 € – suma dividend za roky 2011 a 2012 oslobodená od zdravotných odvodov.
⦁ 14,00 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016.

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *