Daňový bonus na dieťa

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, žijúce s nim v domácnosti, pričom
prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na
strednej či vysokej škole. Bonus sa uplatňuje na:
⦁ dieťa vlastné alebo osvojené,
⦁ dieťa manželky,
⦁ dieťa v náhradnej starostlivosti.
Daňový bonus však nie je možné uplatniť na dieťa družky.
Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do
mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie
denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce
povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo
povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).
Nárok na daňový bonus zanikne:
⦁ po ukončení strednej školy (bez ohľadu na termín maturity), končí k 31.8., daňový bonus patrí rodičovi
počas prázdnin aj vtedy, ak sa dieťa cez prázdniny zamestná alebo zaeviduje na úrade práce,
⦁ po ukončení vysokoškolského štúdia končí dňom štátnej záverečnej skúšky.
Na uplatnenie daňového bonusu je fyzická osoba povinná priložiť k daňovému priznaniu a
zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi nasledovné doklady:

⦁ kópiu rodného listu,
⦁ potvrdenie o štúdiu resp. o návšteve školy,
⦁ prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje
za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú
činnosť pre chorobu alebo úraz.


Suma daňového bonusu od 1.1.2023
⦁ 140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov
⦁ 50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov


Súčasne je daňový bonus najviac:
⦁ 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
⦁ 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
⦁ 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
⦁ 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
⦁ 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
⦁ 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda –
odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac. V ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní) zamestnanca
sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023. V daňovom priznaní SZČO sa vychádza
z čiastkového základu dane (príjem – výdavky – odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.
Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa
zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a daňovník uplatňujúci si nárok na
daňový bonus nemá základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 5 alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
o dani z príjmov, alebo ich úhrn, môže pri podaní daňového priznania k dani z príjmov navýšiť svoj
základ dane o úhrn základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 druhej oprávnenej osoby vyživujúcej
dieťa v domácnosti
, resp. o pomernú časť základov dane druhej oprávnenej osoby, ak táto druhá
oprávnená osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka.

Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident SR) si môže uplatniť daňový bonus na
vyživované dieťa, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v roku
2023 tvorí najmenej 90 % zo všetkých jeho príjmov, ktoré mu plynú zo zdrojov na území SR a zo zdrojov
v zahraničí. Ak daňovník navýši svoj základ dane o základ dane druhej oprávnenej osoby, musí aj druhá
oprávnená osoba, ktorá je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, dosiahnuť v roku 2023
najmenej 90 % príjmov zo zdrojov na území SR.

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *