„Prvá pomoc ++“

Rozšírenia pomoci v rámci projektu „Prvá pomoc ++“ prináša s platnosťou od 1. februára nižšie uvedené zmeny v prospech žiadateľov: 

Prvým dôležitým bodom zmeny balíka Prvá pomoc ++ je predĺženie obdobia realizácie projektu do konca júna 2021

Čerpať príspevok môžu zamestnávatelia na pracovníkov, ktorých prijali najneskôr do 01.02.2021. Rovnako môžu príspevok čerpať aj SZČO, ktoré začali podnikať rovnako najneskôr k 01.02.2021 a občan bez príjmu.


Podpora je určená:
1. Zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť či obmedziť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, ktorí udržia pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Výška príspevku: náhrada mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

2. SZČO, ktoré museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva svoje prevádzky zatvoriť alebo ktorým poklesli tržby minimálne o 20%. Žiadateľom o príspevok môže byť len SZČO, ktorá:

– začala podnikať najneskôr k 01. 02. 2021

– je nemocensky a dôchodkovo poistená, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny

– nárok na príspevok majú aj SZČO, ktoré majú súbežne uzatvorený pracovný pomer.
Suma čistého príjmu z tohto pracovného pomeru sa odpočíta od výšky príspevku.


Spôsoby skúmania poklesu tržieb sa rozširujú o ďalšiu možnosť a v spomínanom oznámení znejú nasledovne:

  1. Porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac v roku 2021 s tržbou za rovnaký mesiac roka 2019 (napr. pre vykazované obdobie január 2021 – predchádzajúce obdobie január 2019).
  2. Porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roka 2019.
  3. Porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 1.2.2020.
  4. Porovnáva sa tržba za september 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 alebo len časť roka 2020, najneskôr k 02.09.2020.
  5. Porovnáva sa tržba za december 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí začali vykonávať zárobkovú činnosť po 02.09.2020.

Výška príspevku Prvej pomoci++ v rámci jednotlivých opatrení od februára 2021 v závislosti od poklesu tržieb

 

3. Zamestnávateľom (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.
– podmienkou je udržanie pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.
– Nárok má žiadateľ, ktorý začal činnosť najneskôr k 01.02.2021

Výška príspevku:
A. náhradu mzdy zamestnanca- až vo výške 1000% ceny práce, maximálne vo výške 1100,- Eur
B. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v závislosti od poklesu tržieb

4. SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré nemajú žiaden iný príjem
Oprávneným žiadateľom je:
A. SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny.
B. fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom s.r.o., zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).


Výška príspevku: Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu sa navyšuje z 315 Eur na 360 Eur.

5. Občanom, ktorí sa počas pandémie koronavírusu ocitli v krízovej situácii bez príjmu. Oprávneným žiadateľom je osoba, ktorá nevykonáva činnosť z dôvodu krízovej situácie, avšak túto činnosť vykonávala pred vyhlásením krízovej situácie.
Výška príspevku: Dotácia v sume 300 Eur/mesiac pre osobu.