Prehľad dôležitých čísiel

Životné minimum od 1.júla 2022
234,42 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu ,
163,53 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu ,
107,03 € mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa .

Rodičovský príspevok
301 eura – od 1. januára 2023 mesačne , ak rodič nepoberal materské
412,60 eura – od 1 januára 2023 mesačne, ak rodič poberal materské.
Ak sa stará o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok sa zvyšuje o 25 % na každé z týchto detí.

Materské
Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 851,40 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 791,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Tehotenské
Minimálne tehotenské
Minimálna výška tehotenského je určená ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2023 to znamená, že minimálne tehotenské je 7,962740 eur na deň a:
–          238,90 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 79,6274 eura x 30 dní)
–          246,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 79,6274 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské
Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 79,6274 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2023 tak môže dosiahnuť sumu:
–          358,40 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 79,6274 x 30 dní)
–          370,30 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 79,6274 x 31 dní)

Prídavok na dieťa
Od 1. júla 2022 sa prídavok na dieťa zvýšil zo sumy 25,88 na 30 eur.
Od 1. januára 2023 je prídavok na dieťa mesačne vo výške 60 eur. 

Daňový bonus
Od 1.1.2022 do 30.06.2022 – suma daňového bonusu:

47,14 eur pre deti do 6 rokov (dvojnásobok daňového bonusu)
43,60 eur pre deti od 6 do 15 rokov (1,7 násobok daňového bonusu)
23,57 eur pre nezaopatrené deti od 15 do 25 rokov

Od júla 2022 do 31.12.2022- daňový bonus vo výške:
70 eur pre deti do 15 rokov
40 eur pre deti od 15 rokov

Od januára 2023 – daňový bonus vo výške:
140 eur pre deti do 18 rokov
50 eur pre deti od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

  • 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
  • 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
  • 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
  • 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
  • 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
  • 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Minimálna mzda
700 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2023 zo sumy 646 eur.
4,023 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2023.
Mzdové zvýhodnenie za prácu – príplatky od 1.1.2023
1,79 eura – za hodinu práce v sobotu a nočnej práce – riziková práca, od 1.6.2023 – 50% z 4,023€=2,02€
1,43 eura – za hodinu nočnej práce – neriziková práca, od 1.6.2023 – 40% z 4,023€=1,61€
3,58 eura – za hodinu práce v nedeľu a v sviatok, od 1.6.2023 – 100% z 4,023€=4,03€

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je 410,24 € mesačne
1. Ak je základ dane nižší alebo rovný ako 92,8-násobok životného minima, t.j. 21 754,18 €,  tak nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2023 je 4 922,82 € (21-násobok životného minima, t.j. 21×234,42€).

2. Ak je základ dane vyšší ako 21 754,18 €, tak nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 44,2- násobok životného minima t.j. 10361,36 € – (základ dane : 4)

3. Ak je základ dane 41445,46 € a viac, tak nezdaniteľná časť na daňovníka je nula.

NČZD na daňovníka si nemôže uplatniť daňovník, ktorý na začiatku zdaňovacieho obdobia poberá: 
⦁ starobný dôchodok,
⦁ predčasný starobný dôchodok,
⦁ starobné dôchodkové sporenie,
⦁ vyrovnávací príplatok,
⦁ dôchodok zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu ako v SR,
⦁ výsluhový dôchodok alebo podobný dôchodok zo zahraničia
⦁ a súčasne je suma tohto dôchodku vyššia ako stanovená nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2023, čiže suma 4 922,82 €.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2023

1. Ak je základ dane nižší alebo rovný ako 41 445,46 € (176,8-násobok životného minima), tak NČZD na manželku je daná podľa vzorca: 4 500,86 € – vlastný príjem manželky, (suma 4500,86 € = 19,2-násobok životného minima)

2. Ak je základ dane vyšší ako 41 445,46 €, tak NČZD na manželku je daná výpočtom: 14862,23 € – (základ dane : 4) – vlastný príjem manželky, (suma 14 862,23 € = 63,4-násobok životného minima)

3. Ak je základ dane 59 448,91 € a viac, tak NČZD na manželku je nula, bez ohľadu na výšku jej vlastných príjmov.
NČZD na manželku/manžela si môže daňovník uplatniť iba v prípade, ak manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:
⦁ stará sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s nim v domácnosti do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov života
⦁ v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie
⦁ bola v evidovaná na úrade práce
⦁ považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, prípadne za občana s ŤZP
Do vlastného príjmu manželky/manžela sa započítava akýkoľvek príjem znížený o zaplatené poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie, ktoré bola povinná z tohto príjmu zaplatiť (napr. materské, nemocenské dávky, všetky druhy dôchodkov, výhry, podpora nezamestnanosti, aj príjmy oslobodené od dane z príjmov).  
Do príjmov manžela/manželky sa nezapočítava:
⦁ zamestnanecká prémia, daňový bonus na dieťa,
⦁ zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
⦁ štátne sociálne dávky (napr. rodičovský príspevok).

Daňový bonus na zaplatené úroky 
50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2023 pre živnostníkov
2 461,41 eura – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2023 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2023 sumu 4 922,82 eura.
17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2023 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2023 nepresiahnu 2 461,41 eura.
350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  
500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.
Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní, a teda neplatí z nej dane. Je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde.

Výška paušálnych výdavkov
60 %, maximálne 20 000 eur ročne – ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania Cestovné náhrady

Cestovné náhrady
0,063 eura/km – sadzba za používanie jednostopového motorového vozidla a trojkolky
0,227 eura/km – pri použití osobného cestného motorového vozidla

Stravné – tuzemské pracovné cesty
6,80 eura – výška stravného pre časové pásmo 5-12 hodín.
10,10 eura – výška stravného pre časové pásmo 12-18 hodín.
15,30 eura – výška stravného pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sociálne poistenie
8 477 eur – maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.
6 798 eur – od 1. 7. 2022 je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2021 bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriav. základu, to je 6 798 eura (12 x 566,50 eura). 7 266 eur – od 1. 7. 2023 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2022 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriav. základu, to je 7 266 eura (12 x 605,50 eura).
605,50 eura – minimálny vymeriavací základ počas roka 2023. (Za r. 2022 bol minimálny vymeriavací základ 566,50€)
212,83 eura – minimálne poistné na sociálne poistenie od 01.01.2023
 
Zdravotné poistenie
605,50 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.
84,77 eura – minimálne poistné na rok 2023, respektíve 42,38 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

Daň z príjmu FO
19 % – sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 41 445,46 eura.
25 % – sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 41 445,46 eura.
15 % – sadzba dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce 49 790 €.

Dôležité čísla v roku 2023 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)
⦁ 21 % – sadzba dane z príjmov pre PO, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) presiahli sumu 49 790,00 €.
⦁ 15 % – znížená sadzba dane z príjmov pre PO, ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli sumu 49 790,00 €.
⦁ 19 % – základná sadzba ⦁ zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad úroky z vkladov na vkladných knižkách alebo výnosy z majetku v podielovom fonde.
⦁ 7 % – znížená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad dividendy, podiel na likvidačnom zostatku firmy alebo príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti.
⦁ 35 % – zvýšená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad pri zdaňovaní dividend, ktoré sú vyplácané osobám (fyzickým či právnickým) v nezmluvných štátoch, tzv. daňových rajoch.
⦁ 5 rokov – obdobie, počas ktorého sa umoruje daňová strata od r. 2020. Mikrodaňovníci môžu daňovú stratu vykázanú od roku 2021 odpočítavať v ľubovoľnej výške počas piatich po sebe nasledujúcich období
⦁ 5 000,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň pre PO. Povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
⦁ 16 600,00 € – hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov pre právnickú osobu. Povinnosť platiť mesačne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok
⦁ 10 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške, t. j. sadzbu 5 %.
 566,50 € – suma dividend za roky 2011 a 2012 oslobodená od zdravotných odvodov.
⦁ 14,00 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016.
⦁ 67 980 € – maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend.

4 000 000 € (majetok), 8 000 000 € (čistý obrat) a 50 zamestnancov – kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom platné pre rok 2022, pričom treba splniť dve z troch uvedených kritérií za obdobie roka 2021 – 3 000 000 € (majetok), 6 000 000 € (čistý obrat) a 40 zamestnancov.

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *