Prehľad dôležitých čísiel v roku 2021

Životné minimum
214,83 eura/mesiac – životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby od 01.07.2020 do 30.06.2021.
149,87 eura – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu od 01.07.2020 do 30.06.2021.
98,08 eura – životné minimum na dieťa od 01.07.2020 do 30.06.2021.

Rodičovský príspevok
275,90 eura – od 1. januára 2021 mesačne , ak rodič nepoberal materské, 344,90 dvojičky, 413,90 € trojičky
378,10 eura – od 1 januára 2021 mesačne, ak rodič poberal materské, 472,60 € dvojičky, 567,20 € trojičky

Materské
Materské je 75 % denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného základu. Mamička dostane materské maximálne vo výške 1 669,50 eur mesačne (pri 31-dňovom mesiaci) alebo 1 615,60 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci).

Tehotenské

Minimálne tehotenské

Minimálna výška tehotenského je určená ako 10% maximálneho možného DVZ. Pre tehotenské v roku 2021 to znamená, že minimálne tehotenské je 7,18028 eur na deň a:

–          215,50 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (10% z 71,8028 eura x 30 dní)

–          222,60 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (10% x 71,8028 eura x 31 dní).

Maximálne tehotenské

Tehotenské je 15% DVZ, ktorý môže byť najviac v sume 71,8028 eur. Najvyššie možné tehotenské priznané v roku 2021 tak môže dosiahnuť sumu:

–          323,20 eur za mesiac, ktorý má 30 dní (15% z 71,8028 x 30 dní)

–          333,90 eur za mesiac, ktorý má 31 dní (15% z 71,8028 x 31 dní)


Prídavok na dieťa
25,50 eura – prídavok na dieťa
11,96 eura – je príplatok k prídavku na dieťa.
Daňový bonus v roku 2020
23,22 eura –  daňový bonus na dieťa nad 6 rokov.

46,44 eura – daňový bonus na dieťa do 6 rokov.
3 738 eur – to je hranica celoročného príjmu pre priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 623 eur).


Minimálna mzda
623 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila od januára 2021 zo sumy 580 eur na 623 eur.
3,580 eura – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2021.
Mzdové zvýhodnenie za prácu – príplatky od 1.1.2021
1,79 eura – za hodinu práce v sobotu patrí príspevok vo výške 50 % minimálnej mzdy za hodinu
1,43 eura – za hodinu nočnej práce patrí príspevok vo výške 40 % minimálnej mzdy za hodinu
3,58 eura – za hodinu práce v nedeľu a v sviatok patrí príspevok vo výške 100 % minimálnej mzdy za hodinu


275,00 eura – maximálna výška na rekreáciu. Zamestnávateľ je povinný prispievať zamestnancovi na rekreáciu 55 percent výdavkov na rekreáciu, najviac však 275 eur za rok. Túto maximálnu sumu však dostanú len tí zamestnanci, ktorí u neho pracujú na plný úväzok. Zamestnancovi, ktorý má polovičný úväzok, musí firma prispieť na rekreáciu maximálne 137,50 eura za rok.


Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2021
375,95 eura – je nezdaniteľná časť na daňovníka (mesačne) pri výpočte preddavkov na daň.
Uplatní sa u daňovníka, ktorý dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 20 507 (100-násobok životného minima).
4 511,43 eura – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2021 (21 x životné minimum 214,83 eura).
Ak daňovník dosiahne základ dane vyšší ako 19 936,22 eur, nezdaniteľná časť na daňovníka sa vypočíta takto:
9495,49 – (základ dane : 4) ( kde suma 9495,49= 44,2-násobok životného minima). Výsledok sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) za rok 2021
Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorí žijú s daňovníkom v spoločnej domácnosti a starajú sa o maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti do 3 rokov (do 6rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorí poberali v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorí boli evidovaní na úrade práce.
Túto položku si môže uplatniť manžel na manželku žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:
⦁ ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
⦁ poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
⦁ je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
⦁  sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Materská sa považuje za vlastný príjem manželky, rodičovský príspevok nie, pretože ide o štátnu sociálnu dávku. Ďalšími sociálnymi dávkami sú napríklad prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok na bývanie.

Daňový bonus na zaplatené úroky 
50 % – suma daňového bonusu zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac do výšky 400 eur ročne, pričom výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru, najviac ale zo sumy 50-tisíc eur na jednu nehnuteľnosť.

Dôležité čísla a sadzby v roku 2021 pre živnostníkov
2 255,72 eura – dôležitá hranica príjmu pri podávaní priznania. Podáva ho každý, kto dosiahol v roku 2020 vyšší príjem ako je polovica nezdaniteľnej sumy, ktorá predstavuje v roku 2021 sumu 4 511,43 eura.
17 eur – daň sa nevyrubí a neplatí ak za rok 2021 nepresiahne túto sumu alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2021 nepresiahnu 2 255,72 eura.
350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma nad túto hranicu.  
500 eur – je od dane oslobodený príjem podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur a príjem podľa § 8 ods. 1 písm. d) až f), ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 za rok  nepresiahne 500 eur.
Ak občan – nepodnikateľ vykoná jednorazovú činnosť a má z nej príjem do 500 eur ročne, nemusí túto sumu vykázať v daňovom priznaní, a teda neplatí z nej dane. Je dôležité, či činnosť vykoná pre podnikateľa alebo pre inú osobu. Ak pôjde o činnosť pre podnikateľa, odmenu bude musieť občan zdaniť vo svojom priznaní. Ak by však rovnakú činnosť uskutočnil pre nepodnikateľa a jeho odmena by bola do 500 eur, naďalej k zdaneniu nepríde.

Výška paušálnych výdavkov
60 %, maximálne 20 000 eur ročne – ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa § 6 /bez ohľadu na počet mesiacov podnikania Cestovné náhrady

Cestovné náhrady
0,053 eura/km – sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie
0,193 eura/km –  pri použití osobného cestného motorového vozidla

Stravné
5,10 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín.
7,60 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín.
11,60 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín.

Sociálne poistenie
7 644 eur – maxiálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
6552 eur – od 1. 7. 2021 bude povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, ktorej hrubý príjem za rok 2020 bude vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, to je 6552 eura (12 x 546,00 eura).
V roku 2021 sa bude posudzovať pre vznik platenia odvodov do Sociálnej poisťovne hranica príjmu za rok 2020 vo výške 6 552 €. 

546,00 eura – minimálny vymeriavací základ za obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.
180,99 eura – minimálne poistné na sociálne poistenie od 01.01.2021. Odvody na SP v novej výške sa začínajú platiť prvý raz do 8.2.2010 za mesiac január 2021.

Zdravotné poistenie
546,00 eura – je minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov.
76,44 eura – minimálne poistné na rok 2021, respektíve 38,22 eura, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím.

Daň z príjmu FO
19 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, čiže do 37 981,94 eura. Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19 % suma 3 165,16 eura. Pri zrážkovej je sadzba 19 %.
25 % daň z príjmu fyzickej osoby- sadzba dane z príjmu, ktorý presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima, to je viac ako 37 981,94 eura.
15 % – sadzba dane z príjmov pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti neprevyšujúce 100 000 €.

Dôležité čísla v roku 2021 pre právnické osoby (napr. s.r.o., a.s.)
⦁ 21 % – sadzba dane z príjmov právnickej osoby,
⦁ 15 % – znížená sadzba dane z príjmov pre právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy (výnosy) nepresiahli sumu 49790,00 €.
⦁ 19 % – základná sadzba ⦁ zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad úroky z vkladov na vkladných knižkách alebo výnosy z majetku v podielovom fonde.
⦁ 7 % – znížená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad dividendy, podiel na likvidačnom zostatku firmy alebo príjmy plynúce zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti.
⦁ 35 % – zvýšená sadzba zrážkovej dane, ktorou sa zdaňujú napríklad pri zdaňovaní dividend, ktoré sú vyplácané osobám (fyzickým či právnickým) v nezmluvných štátoch, tzv. daňových rajoch.
⦁ 5 rokov – obdobie, počas ktorého sa umoruje daňová strata, pričom od roka 2021 začali platiť nové pravidlá pre jej odpočítanie.
⦁ 5 000,00 € – hranica pre vznik povinnosti platiť preddavky na daň z pre právnickú osobu. Povinnosť platiť štvrťročne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 5 000,00 € a zároveň nižšia alebo rovná ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške ¼ dane za predchádzajúci rok.
⦁ 16 600,00 € – hranica pre mesačné preddavky na daň z príjmov pre právnickú osobu. Povinnosť platiť mesačne preddavky na daň vzniká, ak je výška dane za predchádzajúci rok vyššia ako 16 600,00 €, pričom preddavky sa platia vo výške 1/12 dane za predchádzajúci rok
⦁ 10 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2011 a 2012, pričom zdravotne postihnuté osoby majú sadzbu v polovičnej výške, t. j. sadzbu 5 %.
⦁ 546,00 € – suma dividend za roky 2011 a 2012 oslobodená od zdravotných odvodov.
⦁ 14,00 % – sadzba poistného na zdravotné poistenie (odvody) z dividend za roky 2013 až 2016.
⦁ 65 520 € – maximálny vymeriavací základ pre zdravotné odvody z dividend.

  • 350 000,00 € (majetok netto), 700 000 € (čistý obrat) a 10 zamestnancov – kritériá pre zostavenie najjednoduchšej a najmenej podrobnej účtovnej závierky za rok 2020. Ak podnik za roky 2019 až 2021 (každý sa posudzuje samostatne) neprekročil aspoň dve z troch uvedených kritérií, zverejní v účtovnej závierke najmenej podrobné finančné informácie za rok 2020.
    · 3 000 000 € (majetok), 6 000 000 € (čistý obrat) a 40 zamestnancov – kritéria pre povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom platné pre rok 2021, pričom treba splniť dve z troch uvedených kritérií za obdobie roka 2020 – 2 000 000 € (majetok), 4 000 000 € (čistý obrat) a 30 zamestnancov.