Novela zákonníka práce 2022


Najaktuálnejšia novela Zákonníka práce bola vykonaná zákonom č. 350/2022 Z. z. s účinnosťou od 1.11.2022. 

Predmetná novela prináša početné a významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov pri založení, zmenách aj skončení pracovného pomeru. Zmeny sa dotknú aj vysielania zamestnancov či práce vykonávanej na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Uvedená novela smeruje k tzv. work-life balance, t. j. rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, na ktorú sa v poslednej období kladie veľký dôraz. Spôsobom na dosiahnutie tejto rovnováhy má byť napr. zavedenie inštitútu tzv. otcovskej dovolenky alebo možnosť žiadať o flexibilné formy práce, ak ide o osoby, ktoré sa napr. starajú o dieťa.


Otcovská dovolenka

 • Novelou zavádza nový typ dovolenky pre otcov, ale zároveň sa rozširuje o nich aj okruh osôb chránených za splnenia zákonom stanovených podmienok pred výpoveďou.
  Od 1.11.2022 bude mať otec v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 28 týždňov, osamelý otec v trvaní 31 týždňov a otec, ktorému sa narodí dve a viac detí, v trvaní 37 týždňov. Treba však podotknúť, že sa jedná len o akési upresnenie a doplnenie doterajšej úpravy, pretože aj doposiaľ platilo, že nárok na rodičovskú dovolenku patrí od narodenia dieťaťa aj otcovi, ak sa stará o narodené dieťa.

Pracovné podmienky

 • V zmysle novely majú byť od 1.11.2022 pracovné podmienky nie len spravodlivé a uspokojivé, ale aj transparentné a predvídateľné. Znamená to, že zamestnanec musí mať dostatok informácií o tom, aby vedel, za akých podmienok a v akom rozsahu bude vykonávať svoju prácu. S tým úzko súvisí aj zavedenie informačnej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancovi.

Náležitosti pracovnej zmluvy a poskytovanie informácií

 • Novela zavádza povinnosť uviesť v pracovnej zmluve len všeobecné podstatné náležitosti, ktoré vymedzuje § 43 ods. 1 Zákonníka práce, prípadne údaje o kratšom pracovnom čase a dobe určitej, bez ktorých by pracovná zmluva nevznikla.
  Pokiaľ ide o ostatné náležitosti, ktorými je napríklad spôsob určovania miesta výkonu práce v prípade viacerých, rozvrhovanie pracovného času, výmera dovolenky, splatnosť mzdy a výplatné termíny, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či ich uvedie v pracovnej zmluve alebo poskytne zamestnancovi vo forme písomnej informácie (resp. v elektronickej podobe, ak je to možné v zmysle zákona) alebo odkazom na príslušné ustanovenia Zákonníka práce.
  Pokiaľ nie sú informácie obsiahnuté priamo v pracovnej zmluve, zákon stanovuje lehotu 7 dní alebo 4 týždne v závislosti od typu informácií, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, že sa tieto podmienky zmenia, zamestnávateľ je o tom povinný informovať zamestnanca bezodkladne, najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. Ak o takéto informácie požiada zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred 1.11.2022, zamestnávateľ je povinný mu tieto informácie poskytnúť do jedného mesiaca od obdŕžania žiadosti, ak neboli súčasťou pracovnej zmluvy. Takáto právna úprava otvára cestu k tomu, aby zamestnávateľ niektoré pracovné podmienky menil jednostranne bez potreby uzatvorenia dodatku k pracovnej zmluve so zamestnancom.

Prechod na inú formu zamestnania

 • Pokiaľ zamestnanec s pracovným pomerom na dobu určitú alebo na kratší pracovný čas, ktorého pracovný pomer trvá aspoň šesť mesiacov a uplynula mu skúšobná doba, požiada o prechod na pracovný pomer na dobu neurčitú alebo ustanovený týždenný pracovný čas, zamestnávateľ je povinný mu do jedného mesiaca (v prípade, ak zamestnáva menej ako 50 zamestnancov, tak do troch mesiacov) poskytnúť písomnú odôvodnenú odpoveď na jeho žiadosť.

Predĺženie lehoty na podanie žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru

 • Neplatnosť skončenia pracovného pomeru je potrebné uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.
  Avšak v prípade, že sa pracovný pomer predlžuje o plynutie ochrannej doby, zamestnanec môže neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou uplatniť na súde v lehote 2 mesiacov odo dňa uplynutia posledného dňa ochrannej doby, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť, ak by zamestnanec nebol v ochrannej dobe.

Zrážky zo mzdy

 • Zákonník práce v § 131 stanovuje, ktoré zrážky zo mzdy môže zamestnávateľ vykonať bez dohody so zamestnancom. Podľa doposiaľ platnej právnej úpravy by mali zamestnávatelia vo vzťahu ku každej zrážke zo mzdy týkajúcej sa stravného uzatvoriť so zamestnancom dohodu o zrážke, čo bolo pre zamestnávateľov administratívne náročné. Zákonodarca preto rozšíril okruh postihnuteľných súm aj o nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. Od 1.11.2022 preto už v týchto prípadoch nebude potrebné so zamestnancami uzatvárať dohodu o zrážke zo mzdy.

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Podmienka transparentnosti sa premieta aj do vzťahov s tzv. dohodármi, ktorých bude zamestnávateľ povinný informovať o dňoch a časových úsekoch, v ktorých môže od zamestnanca požadovať vykonávanie práce. Taktiež nebude viac možné požadovať od týchto osôb, aby sa v prípade potreby čo najskôr dostavili na pracovisko, pretože novela zavádza lehotu minimálne 24 hodín vopred, kedy bude zamestnávateľ povinný zamestnanca informovať o tom, že mu bude pridelená pracovná úloha. Aj v tomto prípade bude o akejkoľvek zmene potrebné zamestnanca informovať písomne najneskôr v deň jej účinnosti. V prípade, že zamestnávateľ nesplní tieto podmienky, zamestnanec bude oprávnený odmietnuť vykonanie takejto práce. Na druhej strane, ak zamestnávateľ zruší výkon práce v lehote kratšej ako 24 hodín vopred, zamestnancovi bude patriť náhrada odmeny, ktorú by inak dosiahol, najmenej v sume 30% odmeny.

Doručovanie

 • Novela zaviedla pravidlo, že v prípade skrátenia odbernej lehoty zásielky, táto nesmie byť kratšia ako 10 dní.

Od 1.1.2023 sú ďalšie tri zmeny Zákonníka práce. Zavádzajú ich novely 248/2022 Z. z., 222/2022 Z. z., 76/2021 Z. z.

 • Zákon č. 248/2022 z 15. júna 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • ustanovuje osobitný poddruh dohody o pracovnej činnosti, ktorá bude využívaná pri sezónnej práci.
 • Zákon č. 222/2022 z 25. mája 2022 o štátnej podpore nájomného bývania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
 • zavádza nový inštitút tzv. príspevok na štátom podporované bývanie.
 • Zákon č. 76/2021 zo 4. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Zz.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
 • touto novelou zavádza elektronizácia stravovacích poukážok.

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *