Novela zákona o dani z príjmov od 1.1.2021

Úprava daňovej rezidencie
Od 1.1.2021 sa spresňuje definícia miesta skutočného vedenia právnickej osoby na určenie daňovej rezidencie. Daňová rezidencia právnickej osoby sa určuje podľa sídla právnickej osoby alebo miesta jej skutočného vedenia. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami. Tu však platí, že rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok.

Rozširuje sa definícia daňovej rezidencie FO , ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike. Tieto osoby by za iných okolností boli daňovníkmi s  neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovými rezidentmi) Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov. Po novom sa pri osobách, ktoré pravidelne prichádzajú na Slovensko kvôli výkonu závislej práce budú používať rozhraničovacie kritéria konkrétnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

Rozšírenie CFC pravidiel na fyzické osoby
V novele sa zavádzajú „CFC pravidlá“, (pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti- doteraz platné v zákone len pre právnické osoby) aj pre fyzické osoby. Vo všeobecnosti ide o zdanenie fyzických osôb (FO), daňových rezidentov v SR, ktorí vlastnia podiely (účasti) v zahraničných právnických osobách, alebo iným spôsobom ovládajú zahraničné právnické osoby. Cieľom týchto pravidiel je zabrániť daňovým únikom a zdaniť v SR príjmy CFC spoločnosti už v momente dosiahnutia príjmov v CFC spoločnosti a nie až pri vyplatení dividend. Zdanenie príjmov sa navrhuje prostredníctvom osobitného základu dane, obdobne ako pri dividendách, pričom sa uplatnia rovnaké sadzby dane ako pri zdanení podielov na zisku, t. j. 7 % resp. 35 % v prípade nespolupracujúcich krajín. Zaplatenú daň si bude môcť daňovník započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach pri zdanení skutočne vyplatených dividend.

Oslobodenie plnení v rámci aktívnej politiky trhu práce
Plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, budú od dane z príjmov oslobodené a to tak u zamestnávateľov, ktorí sú fyzické ako aj právnické osoby. V zmysle navrhovaných prechodných ustanovení sa toto ustanovenie uplatní prvý krát už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020, t. j. väčšina zamestnávateľov bude môcť uvedené oslobodenie využiť aj na plnenia, ktoré prijali v priebehu roka 2020 v rámci opatrení na zamedzenie nepriaznivých vplyvov pandémie ochorenia COVID-19 na podnikateľské prostredie.
V súvislosti s oslobodením plnení je potrebné upozorniť, že z daňových výdavkov bude potrebné vylúčiť výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane.
Preddavky na daň
V rámci podpory podnikateľského prostredia s a navrhuje zjednodušenie pre podnikateľov vo forme oznámenia o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmov, ktoré poskytne správca dane daňovníkovi, ktorý podá daňové priznanie.
Správca dane bude povinný oznámiť uvedenú skutočnosť daňovníkovi najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň, výnimkou je situácia ak správca dane vydá rozhodnutie o platení preddavkov inak.
Žiadosť o ročné zúčtovanie
S účinnosťou od 1.1.2021 môže zamestnanec požiadať o ročné zúčtovanie ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a ktorý mu vyplácal zdaniteľnú mzdu počas zdaňovacieho obdobia.
Registrácia na daň z príjmov
Registrácia daňovníkov z úradnej moci sa má posunúť z 1.1.2021 na 1.1.2022 z technických dôvodov zo strany finančnej správy a jednotlivých registrov. Súčasný spôsob registrácie tak bude v platnosti až do 31.12.2021. Rovnaké odloženie účinnosti sa navrhuje na oznamovanie zmien, ktoré by mali od 1.1.2022 prebiehať automaticky na základe zmeny údajov v príslušných registroch (napríklad zmena sídla, názvu, atď.).
Okrem toho sa od 1.1.2021 dopĺňa povinnosť registrácie daňovníkov, ktorí majú oprávnenie na podnikanie udelené v inom štáte, avšak z titulu existencie miesta skutočného vedenia v SR sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR.
Nová kategória tzv. mikrodaňovníci
Novela zákona taktiež upravuje aj vymedzenie príjmov mikrodaňovníkov, na ktoré si uplatňujú 15% daň z príjmov, len na zdaniteľné príjmy. Tieto príjmy však nesmú prekročiť hranicu 100 000 EUR.