Daňový bonus na dieťa

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, žijúce s nim v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.
Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na strednej či vysokej škole. Bonus sa uplatňuje na:
⦁ dieťa vlastné alebo osvojené,
⦁ dieťa manželky,
⦁ dieťa v náhradnej starostlivosti.
Daňový bonus však nie je možné uplatniť na dieťa družky.
Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).

Nárok na daňový bonus zanikne:
⦁ po ukončení strednej školy (bez ohľadu na termín maturity), končí k 31.8., daňový bonus patrí rodičovi počas prázdnin aj vtedy, ak sa dieťa cez prázdniny zamestná alebo zaeviduje na úrade práce,
⦁ po ukončení vysokoškolského štúdia končí dňom štátnej záverečnej skúšky.
Na uplatnenie daňového bonusu je fyzická osoba povinná priložiť k daňovému priznaniu a zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi nasledovné doklady:
⦁ kópiu rodného listu,
⦁ potvrdenie o štúdiu resp. o návšteve školy,
⦁ prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
Suma daňového bonusu od 1.1.2022 do 30.6.2022
47,14 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
43,60 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
23,57 eura na dieťa vo veku od 15 rokov
Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:
Daňovník musí dosiahnuť zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislá činnosť, hrubý príjem zamestnanca) alebo podľa § 6 ods. 1 a 2 (SZČO, príjem pred odpočítaním výdavkov) v daňovom priznaní (ročnom zúčtovaní) za rok 2022 vo výške najmenej 6-násobku minimálnej mzdy (6 x 646 eur), teda najmenej 3 876 eur.
Pri výpočte preddavkov na daň zamestnanca počas roka 2022 musí zamestnanec za daný mesiac dosiahnuť zdaniteľný príjem (hrubý príjem) podľa § 5 najmenej vo výške polovice minimálnej mzdy (646 eur/2), teda najmenej 323 eur.
SZČO musí v daňovom priznaní za rok 2022 dosiahnuť kladný základ dane (čiastkový základ dane, príjem po odpočítaní výdavkov) zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2.
Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.

Suma daňového bonusu od 1.7.2022 – do 31.12.2022
70 eur na dieťa vo veku do 15 rokov
40 eur na dieťa vo veku od 15 rokov
Súčasne je daňový bonus najviac:
20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda – odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.
V ročnom zúčtovaní (v daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z polovice čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022. Ak zamestnanec začal vykonávať závislú činnosť podľa § 5 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2022.
V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z polovice čiastkového základu dane (príjem – výdavky – odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. Ak SZČO začala vykonávať činnosť podľa § 6 ods. 1 a 2 až 1. júla 2022 a neskôr, vychádza sa z celého čiastkového základu dane podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2022. 
Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.
Pozor, na rozdiel od pôvodného návrhu sa do úvahy berie len príjem rodiča, ktorý žiada o daňový bonus, na príjem druhého rodiča sa neprihliada.

Suma daňového bonusu od 1.1.2023
140 eur na dieťa vo veku do 18 rokov
50 eur na dieťa vo veku od 18 rokov
Súčasne je daňový bonus najviac:
⦁ 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
⦁ 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
⦁ 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
⦁ 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
⦁ 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
⦁ 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch
Pri výpočte mesačných preddavkov zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane (hrubá mzda – odvody zamestnanca) za daný kalendárny mesiac.
V ročnom zúčtovaní (daňovom priznaní) zamestnanca sa vychádza z čiastkového základu dane podľa § 5 za rok 2023.
V daňovom priznaní SZČO sa vychádza z čiastkového základu dane (príjem – výdavky – odvody) podľa § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.
Ak mala SZČO príjmy aj podľa § 6 ods. 1 a 2, aj príjmy zo závislej činnosti podľa § 5, vychádza sa zo súčtu čiastkových základov dane podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2.

No comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *