Daňový bonus na dieťa v roku 2021

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti, nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Podmienkou uplatnenia nároku na daňový bonus na dieťa je však dosiahnutie určitej výšky príjmu, a to:

  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. zo závislej činnosti (zamestnanec): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, alebo
  • u daňovníka, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, t. j. z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. živnostníka): aspoň vo výške 6 – násobku minimálnej mzdy, pričom platí, že tento daňovník nemôže vykázať daňovú stratu z týchto príjmov.

Daňový bonus si uplatňujete na dieťa maloleté alebo sústavne sa pripravujúce na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Bonus sa uplatňuje na:

  • dieťa vlastné alebo osvojené,
  • dieťa manželky,
  • dieťa v náhradnej starostlivosti.

Daňový bonus však nie je možné uplatniť na dieťa družky.

Daňovník si môže uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa od mesiaca, v ktorom sa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku, v prípade, ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Dieťaťom, ktoré sa sústavne pripravuje na budúce povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole sa pritom rozumie dieťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku (t. j. dieťa od 16 rokov veku).

Nárok na daňový bonus zanikne:

  • po ukončení strednej školy (bez ohľadu na termín maturity), končí k 31.8., daňový bonus patrí rodičovi počas prázdnin aj vtedy, ak sa dieťa cez prázdniny zamestná alebo zaeviduje na úrade práce,
  • po ukončení vysokoškolského štúdia končí dňom štátnej záverečnej skúšky.

Na uplatnenie daňového bonusu je fyzická osoba povinná priložiť k daňovému priznaniu a zamestnanec predložiť svojmu zamestnávateľovi nasledovné doklady:

  • kópiu rodného listu,
  • potvrdenie o štúdiu resp. o návšteve školy,
  • prípadne potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.